Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dominika Korenačková, M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky, IČO: 52465519, DIČ: 1080493062, neplatca DPH, zapísaná na okresnom úrade v Prievidzi pod číslom 340-43367 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky
Telefón: 0910 202 575
E-mail: vasemagnetky@gmail.com, korenackova@vasemagnetky.sk

Adresa prevádzky:

Vaše Magnetky, M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 032/640 01 09 
fax č.: 032/640 01 08  

 • VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 • VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.vasemagnetky.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Objednávka

Kúpna zmluva je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu a vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, písomné prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom dohovore. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky

Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.vasemagnetky.sk. Ceny sú konečné. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru, môže odstúpiť od zmluvy.

Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné alebo hotovostné spôsoby platby.

Cenu za tovar je možné uhradiť vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho. Zákazník je povinný uhradiť všetky záväzky voči predávajúcemu podľa pravidiel stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ nemá písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, ak zákazník prekročí stanovenú dobu splatnosti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň prekročenia doby splatnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.

Dodanie tovaru a doprava

Tovar odosielame štandardne do 2 pracovných dní. Ak ide o tovar vyhotovený na objednávku zákazníka, zhotovenie a odoslanie môže trvať aj dlhšie, zvyčajne 7 dní alebo maximálne 30 dní. Tovar posielame štandardne slovenskou poštou alebo službou Paketa. Doba doručenia je 1-2 pracovné dni.

Cena dopravy:

 • Slovenská pošta (listová zásielka do 100 g) – 2,40€
 • Slovenská pošta (listová zásielka do 500 g) – 2,70€
 • Slovenská pošta (listová zásielka do 2 kg) – 4,30€
 • Balík na poštu – 4,20€
 • Paketa výdajné miesta (do 5 kg) – 4,00€
 • Paketa výdajné miesta (do 5 kg) – 6,00€

Doprava zadarmo je možná pri nákupe tovaru nad 50€.

Ak ide o väčšie množstvo krehkého tovaru (hrnčeky), cena za dopravu bude vypočítaná individuálne. O inej cene za dopravu bude zákazník informovaný.

Storno objednávky

Zákazník má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť aj tento formulár na odstúpenie od zmluvy. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1/ objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) 

2/ tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote najneskôr 14-tich kalendárnych dní.

Reklamačné podmienky 

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s doručovacou spoločnosťou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka, reklamácie

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci. Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na posúdenie vady výrobcom. 

Postup reklamácie

Reklamáciu môže zákazník uplatniť priamo v predajni na adrese M.R.Štefánika 105/56, Dolné Vestenice alebo poslať produkt na uvedenú adresu.

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail, list alebo telefonicky uveďte hlavne typ výrobku, jeho objednávkové číslo, číslo predajného dokladu a popis závady alebo použite tento reklamačný formulár.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
 3. Pošlite tovar na adresu Dominika Korenačková, M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky spolu s popisom závady a dokladom o kúpe.

V Novákoch, dňa 23.5.2024