Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dominika Korenačková, M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky, IČO: 52465519, DIČ: 1080493062, neplatca DPH, zapísaná na okresnom úrade v Prievidzi pod číslom 340-43367 (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: M.R.Štefánika 1/5, 972 71 Nováky
Telefón: 0910 202 575
E-mail: vasemagnetky@gmail.com

Adresa prevádzky:

Vaše Magnetky, M.R.Štefánika 105/56, 972 23 Dolné Vestenice

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 032/640 01 09 
fax č.: 032/640 01 08  

  • VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
  • VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.vasemagnetky.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Objednávka

Kúpna zmluva je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu a vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, písomné prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom dohovore. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Dodanie tovaru a doprava

Tovar posielame štandardne slovenskou poštou. Základná cena za poštovné a balné je 3,00€ ak sa posiela tovar ako listová zásielka. Príplatok za dobierku je 2€ k cene poštovného. Ak ide o väčšie množstvo tovaru cena za prepravu bude vypočítaná individuálne. Cena za dopravu sa môže odlišovať od hmotnosti zásielky, o inej cene za dopravu bude zákazník informovaný.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1/ objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) 

2/ tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote najneskôr 15-tich kalendárnych dní.

Reklamačné podmienky 

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s doručovacou spoločnosťou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka, reklamácie

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na posúdenie vady výrobcom. 

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

  1. Pošlite e-mail, list alebo telefonicky uveďte hlavne typ výrobku, jeho objednávkové číslo, číslo predajného dokladu a popis závady alebo použite tento reklamačný formulár.
  2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
  3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a dokladom o kúpe.

V Dolných Vesteniciach, dňa 26.7.2021